Enjoy the beautiful scenery of Yu Quan mountain for 30 seconds